Video

Li Hong on Chinese CCTV4 Channel presents Shang style Xingyiquan: click here

Master Li Hong performs xingyi zonghe jian zai Italy Taiji Festival: https://youtu.be/2ifnvPRPbO4